PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je LEVANDULAND s.r.o., IČO: 50607511 so sídlom 90874 Malé Leváre č. 229, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 115711/B (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: 90874 Malé Leváre č. 229, Slovenská republika
  e-mail: gdpr@levanduland.sk
  telefón: +421 902 319 353
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú:
  Simona Slobodová, gdpr@levanduland.sk, +421 902 319 353

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie Vašej objednávky.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  ● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  ● Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  ● plnenie právnych povinností voči štátu,
  ● zasielanie obchodných oznámení a výkonu ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové a účtovnícke služby.
 1. Správca ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI. Spracovatelia osobných údajov

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  poskytovatelia služieb Mailchimp, Facebook, Google
 • spoločnosť Zásielkovňa s. r. o., CH Group s.r.o., GoPay s.r.o., ETARGET SE
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.

 

VII. Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  ● parvo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  ● právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  ● právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  ● právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR a
  ● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä využitím nasledovných bezpečnostných postupov – zabezpečenie a obmena hesiel, enkryptácia hesiel a komunikácie medzi servermi, zabezpečenie antivírusom a pravidelným zálohovaním údajov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto požiadavky zmeniť a aktualizovať. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

X. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

 

 1. Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s Levanduland s.r.o. a ochranou osobných údajov, obráťte sa na nás. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na Vaše otázky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti. Kontakt na dozorujúci orgán pre ochranu osobných údajov nájdete kliknutím sem.

 

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4. 2020.